Η γνώση είναι το βασικό στοιχείο της προσωπικής εξέλιξης και της κοινωνικής ανάπτυξης

Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στους μαθητές του Δημοτικού/Γυμνασίου προσφέρει πληθώρα οφελών:

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων:
Διδάσκοντας επιχειρηματικότητα, οι μαθητές αναπτύσσουν κρίσιμες δεξιότητες όπως η κατανόηση της αγοράς, η λήψη αποφάσεων και η επικοινωνία.

Κινητοποίηση Δημιουργικότητας:
Η επιχειρηματική διδασκαλία ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, επιτρέποντας τους να σκέφτονται καινοτόμα.

Ενδυνάμωση Αυτοπεποίθησης:
Η εμπλοκή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ενισχύει την αυτοπεποίθηση, βοηθώντας τους να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να επιτυγχάνουν στόχους.

Κατανόηση της Οικονομίας:
Οι μαθητές αναπτύσσουν κατανόηση για τη λειτουργία της οικονομίας και τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Προετοιμασία για το Μέλλον:
Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας παρέχει πρακτικές δεξιότητες που είναι επίκαιρες και απαραίτητες στον σύγχρονο επαγγελματικό κόσμο.

Προώθηση Κοινωνικής Ευαισθησίας:
Οι μαθητές μαθαίνουν τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης και του διαβήματος με ηθικό τρόπο στον χώρο της επιχειρηματικότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα δεν προωθεί μόνο τις οικονομικές δεξιότητες αλλά και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών.Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του KID STARTUPPER στηρίζεται σε θεμελιώδεις μαθησιακές διαδικασίες::
1. Αυτογνωσία
2. Κριτική σκέψη
3. Δυνατότητα της επιλογής
4. Ανάληψη πρωτοβουλιών
5. Λήψη αποφάσεων
6. Διαχείριση χρόνου
7. Διαχείριση επιλογών
8. Συνεργασία

Παιδαγωγική Αξία Vs Ανταγωνιστική Μορφή:
- Αναπτύσσεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες (διαφορετικών ή ταυτόσημων προσδοκιών, ενδιαφερόντων ικανοτήτων, κοινωνικής ή άλλης διαφορετικότητας κλπ)
- Εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους και ανάλογα με το ηθικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο του ατόμου ή της ομάδας.
- Στόχος μετατροπής του ανταγωνιστικού κλίματος, σε κλίμα συνεργασίας, εποικοδομητικού διαλόγου, αλληλοσεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας, ανεκτικότητας με την έννοια της ευρύτητας πνεύματος κλπ

Ερμηνεία και παιδαγωγική ανάλυση για τον όρο «Επιχειρηματικότητα»:
- Ευρηματικότητα
- Συνεργασία
- Συναλλαγή
- Διαπραγμάτευση
- Χρήση του ρίσκου και αποδοχή της αποτυχίας
- Ανάληψη πρωτοβουλιών
- Ας βγάλουμε την επιχειρηματικότητα από το λήθαργο

Τα χαρακτηριστικά των ατόμων ή των ομάδων που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα:
- Ανάληψη πρωτοβουλιών
- Μετατροπή οποιωνδήποτε πόρων έχουν σε πρακτικές εφαρμογές
- Κατανομή χρόνου
- Ανάληψη ρίσκου
- Συνεχής αξιολόγηση της πορείας και των μέσων
- Αποδοχή της αποτυχίας
- Επαναπροσδιορισμό της πορείας

Η επιχειρηματικότητα ως κουλτούρα:
- Η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση ΔΕΝ συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης.
- Το επιχειρηματικό πνεύμα δεν είναι απαραίτητο μόνο στους επιχειρηματίες
- Είναι η ανίχνευση και η κινητοποίηση των ταλέντων και των δυνατοτήτων για έκφραση και δημιουργία.
- Είναι η υπέρβαση των αναστολών μπροστά στο ενδεχόμενο της αποτυχίας
- Είναι οι επιστημονικές γνώσεις και οι έξυπνες ιδέες μεταμορφωμένες σε καινοτόμες εφαρμογές.
- Είναι η τόλμη για συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι
- Είναι αλλαγή στάσης ζωής και αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας προς όφελος των ανθρώπων

Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες στο κάθε παιδί:
- Να δημιουργεί κάτι από το τίποτα
- Να βλέπει τις ευκαιρίες όταν οι άλλοι βλέπουν το ακατόρθωτο και το χάος
- Να κοινωνικοποιείται σε ομάδες ικανοποιώντας τις δικές του ικανότητες και αναγνωρίζοντας τα ταλέντα των άλλων
- Να γνωρίσει και να εκφράσει τον τρόπο που θα ενεργήσει ιδιαίτερα στις δύσκολες περιπτώσεις
- Να μάθει να εξοικονομά τα λεφτά του ιδιαίτερα όταν τα χρειάζεται πιο πολύ από κάθε άλλη φορά
- Να εργάζεται έξυπνα

Γιατί θεωρείται αναγκαία η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση:
- Προλαμβάνουμε την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό
- Ανιχνεύονται ταλέντα και παράλληλα τα ταλέντα αυτά δραστηριοποιούνται
- Ενθαρρύνεται η αυτοπραγμάτωση των παιδιών

Δεξιότητες και στάσεις που αποκτούν τα παιδιά:
- Επικοινωνίας
- Προσαρμοστικότητας
- Ανεκτικότητας /ευρύτητας πνεύματος
- Αποδοχής της διαφορετικότητας
- Συνεργασίας
- Γρήγορης αντίδρασης σε προκλήσεις
- Ευρηματικότητας
- Ανάληψης πρωτοβουλιών
- Διαχείρισης επιλογών

Κ. ΚΟΥΡΣΑΡΟΥ
Πίσω